ทัวร์เกาะสมุย-อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (3 วัน 2 คืน)

ทัวร์เกาะสมุย-อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (วัน 2 คืน)

        โปรแกรมแหล่งท่องเที่ยว: พระใหญ่เกาะฟาน หาดเฉวง ช่องบุญตา เขาหมาแหงน หินตา-หินยาย หาดละไม น้ำตกหน้าเมือง ตลาดหน้าทอน หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลในหุบเขา

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่หนึ่ง: (กรุงเทพฯ-เกาะสมุย-เที่ยวรอบเกาะ)

     เช้า : ถึงท่าอากาศยานเกาะสมุย นำท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าพักที่รีสอร์ทบนชายหาดทรายขาวสะอาดเรียงรายด้วยทิวมะพร้าว ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเลใสสะอาด เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

     เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

     บ่าย : นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่านชมบ่อผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ สักการะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ชมช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ”ตลาดหน้าทอน” เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

     ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ หลังอาหาร นำท่านกลับเข้าที่พัก

วันที่สอง: (ท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง)

     เช้า : รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นำคณะท่านผู้มีเกียรติท่องทะเลอ่าวไทย โดยเรือทัศนาจรลำใหญ่ความปลอดภัยสูง สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ผ่านหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่กลางทะเลราวกับสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์หลากหลายตาม จินตนาการของผู้พบเห็น เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการปีนเขาขึ้นชมวิวที่ เกาะวัวตาหลับ

     เที่ยง : บริการอาหารกลางวันบนเรือ ชมปิเล๊ะ หรือ"ทะเลในหุบเขา" ที่งดงามที่สุดในประเทศไทย นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีเวลาสบายๆ ให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการังและพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณชายหาดของเกาะสามเส้า ได้เวลาอำลาเกาะสามเส้าสู่เกาะสมุยด้วยความประทับใจ

     ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่สาม: (เกาะสมุย-กรุงเทพฯ)

     เช้า : รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นได้เวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในบริเวณที่พัก..สมควรแก่เวลา..เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานเกาะสมุยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำท่านกลับสู่กรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัย

หมายเหตุ

     หมายกำหนดการและรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางห้างฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าใช้จ่าย

     ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 5,500 บาท

     ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยวเพิ่ม) ท่านละ 2,300 บาท

     เด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 2,650 บาท

     เด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 3,700 บาท

     กรณีท่านจองโรงแรมโดยตรง หักค่าโรงแรมท่านละ 2,000 บาท

หมายเหตุ

     รับจากสนามบิน,สถานีรถไฟ หรือสถานีรถปรับอากาศในสุราษฎร์ธานี เพิ่มท่านละ 400 บาท (เที่ยวเดียว) และเพิ่มท่านละ 800 บาท (ทั้งไปและกลับ)

ค่าใช้จ่ายรวม

     ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง สนามบินสมุยหรือท่าเรือ - โรงแรม

     ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ

     ค่าเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง

     ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 2 คืน

     ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ

     ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์

     ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 2 คืน อาทิ เช่น

          Samui Frist House (Chaweng Beach)

          Rajapruek Samui Resort (Tongyang Beach, Lipanoi)

          Grand Seaview Hotel (Nathon Beach)

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

     ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เกาะสมุย - กรุงเทพฯ

     ค่าภาษีสนามบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น

     ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

     โทร (077) 421 285, 421 290, 081-367 4585, 081-843 1533

     แฟกซ์ (077) 420 245

     เว็ปไซต์ : www.highseatour.com

     อีเมลล์ที่ : highsea@highseatour.com