ทัวร์รอบเกาะสมุย (4-5 ชั่วโมง)

 

ทัวร์รอบเกาะสมุย (4-5ชั่วโมง)

      นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่านบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ สักการะพระใหญ่เกาะฟานเพื่อสิริมงคลนำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน จากนั้นชมแท่งหินที่ ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร "หินตา-หินยาย" ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าวและดื่มน้ำมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองของเกาะสมุย แวะนมัสการหลวงพ่อแดง ซึ่งท่านมรณะประมาณ 30 ปี แต่ยังไม่เน่าไม่เปื่อย

     นำท่านเข้าชมน้ำตกหน้าเมืองแหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ "ตลาดหน้าทอน" เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการ

     ผู้ใหญ่ 900 บาทต่อท่าน

     เป็นทัวร์ส่วนตัว ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

หมายเหตุ

     ไฮซีย์ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จักคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ.