ทัวร์เกาะสมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน (3 วัน 2 คืน)

ทัวร์เกาะสมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน (วัน 2 คืน)

โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวพระใหญ่เกาะฟาน หาดเฉวง ช่องบุญตา เขาหมาแหงน หินตา หินยาย หาดละไม น้ำตกหน้าเมือง ตลาดหน้าทอน ดำน้ำดูปะการังที่เกาะเต่า และเกาะนางยวน

รายละเอียดของการเดินทาง

วันแรก (กรุงเทพ-เกาะสมุย–เที่ยวรอบเกาะ)

      เช้า : ถึงท่าเรือเกาะสมุย นำท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าที่พักโรงแรมรีสอร์ทบนชายหาดทรายขาวสะอาดที่เรียงรายด้วยทิวมะพร้าวอันงดงาม ท้องฟ้าสีฟ้าคราม และน้ำทะเลใสสะอาด.. เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย..

     เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

     บ่าย : นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย สัมผัสชีวิตชาวเกาะที่บ่อผุด สักการะพระใหญ่เกาะ เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว ทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา–หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิงเก็บมะพร้าว จากนั้นนำท่านเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “ตลาดหน้าทอน” เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

     ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ หลังอาหารกลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (เกาะเต่า–เกาะนางยวน)

บริการอาหารเช้า

     เช้า : รับท่านผู้มีเกียรติจากโรงแรมที่พัก ออกเดินทางโดยเรือ สปีดโบ๊ต จากท่าเรือบ่อผุดสู่เกาะเต่า ถึงเกาะเต่าสู่อ่าวผักบุ้ง อ่าวเทียน พักผ่อนด้วยการดำน้ำดูปะการัง เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูนสีสวยแหวกว่าย ดอกไม้ทะเล

     เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร

     นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของเกาะนางยวน เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีเวลาสบาย ๆ ให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบทบริเวณชายหาดสามเส้าของเกาะนางยวน ได้เวลาอำลาเกาะนางยวนด้วยความประทับใจ

     ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลับเข้าที่พัก

วันที่สาม (เกาะสมุย–กรุงเทพฯ)

     เช้า: รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบทภายในบริเวณที่พักตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานเกาะสมุยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ กลับสู่กรุงเทพฯ.

หมายเหตุ

     กำหนดการและรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางห้าง ฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าใช้จ่าย

      ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 6,150 บาท

      ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยวเพิ่ม) ท่านละ 2,300 บาท

      เด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 3,100 บาท

      เด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 4,650 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

     ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ–ส่งสนามบินสมุย หรือท่าเทียบเรือ–โรงแรม

     ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ

     ค่าเรือท่องเที่ยวสปีดโบ๊ต ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า–เกาะนางยวน

     ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ

     ค่าบริการและอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์

     ค่าที่พักรวมทั้งสิ้น 2 คืนอาทิเช่น

           โรงแรม Rajapruek Samui Resort หาดท้องยาง ลิปะน้อย

           โรงแรม Samui First House หาดเฉวง

           โรงแรม Grand Sea View หาดหน้าทอน

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

     -ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เกาะสมุย-กรุงเทพฯ

   -ค่าภาษีสนามบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

   -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    โทร. ( 077) 421285, 421290

    แฟ็กซ์ ( 077 ) 420245

    E-mail: highsea@highseatour.com